Audity

Společnost TEMPO – českomoravská auditorská s.r.o. je zapsána v seznamu auditorských firem u Komory auditorů ČR pod číslem 188.
Auditorem společnosti je Ing. Pavel Malimánek, Oprávnění Komory auditorů č. 1432.

Společnost působí v oblasti auditů dle zákona od roku 1996.
Společnost provádí:

  • Audity účetních závěrek podniků (řádných, mimořádných, mezitímních),  příspěvkových a neziskových organizací
  • Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, sdružení obcí, jimi založených organizací
  • Audity konsolidovaných účetních závěrek
  • Audity pro zvláštní účely ( např. čerpání dotací z fondů EU a státního rozpočtu – PHARE, OPPP, Výzkumných úkolů ad.)


Od 1.1. 2006 (audity za rok 2005) přešla společnost na provádění auditů podle  Mezinárodních auditorských standardů a aplikačních doložek Komory auditorů ČR.
Zkušenosti z auditů získala v podnicích a organizacích – průmyslu, obchodu, služeb, tuzemských i s zahraniční účastí, městech a obcích a v jimi zřízených organizacích  (viz Reference).

Pravidla pro provádění auditů účetních závěrek:
Předmětem auditu je auditorem provedené ověření:
- zda údaje v účetní závěrce a ve výroční zprávě věrně a poctivě zobrazují stav  aktiv a závazků,vlastního kapitálu a  finanční situaci,
- zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.
Cílem auditu účetní závěrky, zpracované dle závazné metodiky, je umožnit auditorovi vyjádřit názor na tuto závěrku a vydat o ní výrok.
Výrok auditora napomáhá k důvěryhodnosti účetní závěrky.Auditorův výrok však nepředstavuje jistotu ohledně budoucí životaschopnosti účetní jednotky ani jeho osobní názor na výkonnost a efektivnost, s jakou pracuje vedení.
V rámci takto vymezeného předmětu a cíle auditu patří k povinnostem auditora :
Provést audit v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Tyto standardy vyžadují, abychom naplánovali a provedli audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce.
Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných
vedením společnosti a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.
Vzhledem k výběrovému způsobu ověření a jiným přirozeným omezením auditu, spolu s
přirozenými omezeními účetního a vnitřního kontrolního systému, je možné, že i některé
významné nedostatky by mohly zůstat neodhaleny.
Předpokládáme, že kromě zprávy o auditu účetní závěrky vypracujeme samostatný dopis, ve
kterém upozorníme na významné nedostatky v účetnictví a vnitřním kontrolním systému, které
během auditu odhalíme.
Součástí auditu může být dále:
-    Prověrka věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
-    Ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Povinností auditora při provádění auditu není poskytování poradenství vč. daňového. K této činnosti je prostor mimo audit v samostatném smluvním vztahu, nejlépe v průběhu účetního období s cílem eliminovat možné nedostatky mající vliv na výsledek účetní závěrky.
K povinnostem účetní jednotky patří:
-    vést účetnictví úplně, správně a průkazným způsobem,
-    zpřístupnit auditorovi všechny účetní knihy a související informace,
-    odpovědnost za vedení a archivování účetních dokladů, provádění  vnitřní kontroly, výběr a aplikaci účetních metod a ochranu aktiv  účetní jednotky.
-    odpovědnost za zpracování a správnost a poctivost účetní závěrky, za zpracování  výroční zprávy odpovídá statutární orgán,

Během auditu budeme požadovat písemná potvrzení k prohlášením vedení společnosti, které učinilo v
souvislosti s auditem.
Audit nezbavuje účetní jednotku její odpovědnosti.
Rozsah prověřování vychází z provedeného  programu auditu a jeho postupů v konkrétních podmínkách společnosti.
Cena auditu je odvozena z ověřené pracnosti auditora a jeho odborných pracovníků v konkrétních podmínkách společnosti.
Pracnost ovlivňuje např.
-    nízká úroveň  vnitřního kontrolního systému společnosti,
-    snížená úplnost, průkaznost a správnost účetní evidence,
    Skutečnosti vylučující  výrok auditora bez výhrad
-    Existuje omezení rozsahu auditu nebo
-    Existuje neshoda s vedením účetní jednotky o správnosti nebo vhodnosti zvolených účetních postupů, metod jejich aplikace nebo přiměřenosti údajů zveřejněných v účetní závěrce