Nabídka služeb

Aktuální nabídka služeb společnosti:

Oblast auditorské činnosti:

  • Audity účetních závěrek
  • Audity pro zvláštní účely – využití dotací z fondů EU a Státního rozpočtu
  • Přezkoumání hospodaření ÚSC, sdružení obcí a jejich příspěvkových organizací,


V rámci prevence vnitřního kontrolního systému podniků a organizací za účelem věrného a poctivého zobrazení účetnictví v jejich ročních účetních závěrkách nabízí naše společnost poradenskou činnost („předaudit“), zaměřený především na slabá místa v účetnictví, daních a minimalizace chybných rozhodnutí z hlediska platných předpisů. Tato preventivní činnost se trvale osvědčuje jak podnikům, tak územním samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím, neboť výrazně  pozitivně ovlivňuje přípravu zpracování účetních závěrek. Výstupem této činnosti jsou písemné zprávy definující zjištěné závady, jejich příčiny a důsledky, vč. odpovídajícího výkladu předpisů a doporučení na řešení. Z časového hlediska probíhá tato činnost na přelomu 3 a 4 čtvrtletí do konce kalendářního roku.Vedení systému účetnictví ve firmě.

Návrh vnitropodnikové řídící normy definující část vnitřního kontrolního systému firmy podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Jedním  ze základních předpokladů úspěšného výsledku auditu účetní závěrky firmy, výsledků  jejího hospodaření a perspektiv vývoje je efektivnost vnitřního kontrolního systému firmy. Tato kategorie úzce souvisí s komplexním systémem řízení ve firmě.

Předpokladem funkčnosti takového systému je vyhlášení jeho zásad a závazných postupů nejlépe formou
řídícího aktu vydanou hlavním managerem firmy.

Sestavení takovéto normy, aby současně reagovala na všechna důležitá zákonná ustanovení, definicí konkrétních řídících a kontrolních podmínek ve firmě není jednoduché.
Překotný a mnohdy i nejednoznačný vývoj v legislativě této oblasti nedává managementu firmy zpravidla dostatek časového prostoru pro zvládnutí  šíře této odborné problematiky, výkonný aparát připravený zvládnout takovéto zadání je v náročných v tržních podmínkách do značné míry luxusem.
Proto naše odborná poradenská a auditorská firma ve snaze napomoci vyřešit tyto důležité  problémy našich klientů v relativně krátkém čase,  přichází s projektem představujícím alternativní formu návrhu takovéto vnitřní řídící normy.
Její obsah vychází ze systému naší poradenské činnosti spočívající v širokém komplexu poradenských služeb spočívajících v
- analýze stávajícího systému řízení firmy, vedení a stavu účetnictví,
- perspektivě rozvoje firmy, a navazující  potřeby rozvoje jejího řízení.

Výsledkem tohoto procesu je písemný návrh konkrétní řídící normy se všemi náležitostmi, zahrnující s určitou mírou volnosti vycházející z připravenosti firmy, alternativu rozhodnutí, které je nezastupitelným právem i povinností vrcholového  managementu konkrétní firmy .
Obecný tvar takovéto soustavy vnitřních norem zahrnuje m.j. oblasti:
1.    Účtový rozvrh platný od 1.1.20xx   (§ 14)
2.    Úplnost, průkaznost, správnost, srozumitelnost, přehlednost a trvanlivost účetních záznamů a účetních dokladů (§7, §8)
3.    Účetní doklady, a knihy (§11,13)
4.    Seznamy vedené v účetnictví a označování písemností
5.    Účetní závěrka (část třetí)
6.    Způsoby oceňování (část čtvrtá)
7.    Inventarizace majetku a závazků (§29,30)
8.    Úschova účetních záznamů (část šestá)
9.    Použití prostředků výpočetní techniky (§33)
10.    Opravy v účetních záznamech (§ 35)
11.    Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (evidence, odpisování, účtování)
12.    Rezervy, opravné položky, dohadné položky, časové rozlišení
13.    Uplatňování zásad zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění platných novel a doplňků


K takto předloženému písemnému materiálu zpravidla požaduje naše firma od klienta zaujmout jednoznačné stanovisko. To  spočívá zejména ve volbě alternativ, resp. jiných možných postupů a to nejprve vlastním doplněním v makuláři předloženého konceptu a  vyžaduje li to situace i v případné konzultací s našimi poradci.
Cílem  tohoto postupu je dopracovat se v relativně krátké době k jednoznačnému řešení definující  reálnou a skutečnou podobu této části vnitřního kontrolního systému firmy definovanou v akceptovaném návrhu řídící normy.

Takto precizovaný a našim klientem uznaný materiál upravíme do tiskové podoby v písemném provedení případně i na magnetickém médiu (tiskový procesor WORD) a předáme jej klientovi k zajištění jeho publikace ve
firmě. Z uvedené formy předání je zřejmé, že aktualizace takového dokumentu je následně velmi snadnou záležitostí.

Současně z naší nabídky vyplývá, že se trvale zabýváme aktualizací obsahu zaměřenou na vývoj legislativy i na praktické poznatky z praxe. Tato aktualizace potom představuje jakýsi „UPGRADE“ v rámci naší poradenské předauditní činnosti.